Dni pośród pocy

Seria „Obra­zy Gro­zy”, któ­rą Egmont od lat sys­te­ma­tycz­nie kon­ty­nu­uje, dostar­czy­ła nam wie­le świet­nych albu­mów. Kie­dy Jer­ry zoba­czył wzno­wie­nie anto­lo­gii gro­zy sygno­wa­nej nazwi­skiem Neila Gaima­na, czy­li „Dni pośród nocy”, posta­no­wił spraw­dzić jak wypa­da ten zbiór pię­ciu komik­sów z począt­ków karie­ry tego uzna­ne­go twór­cy. Czy te umo­co­wa­ne w uni­wer­sach Potwo­ra z bagien, Sand­ma­na i Joh­na Con­stan­ti­ne­’a opo­wie­ści mogą usa­tys­fak­cjo­no­wać „przy­pad­ko­wych” czy­tel­ni­ków, czy raczej sta­no­wią cie­ka­wost­kę dla fanów? Czy te nowe­le bro­nią się jako auto­no­micz­ne histo­rie? Jak pre­zen­tu­je się ich war­stwa gra­ficz­na? Do kogo jest skie­ro­wa­ny ten album i czy w ogó­le war­to po nie­go się­gnąć? Posłuchajcie!

Komiks „Dni pośród nocy” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.