Glass Onion

Nie będzie­my ukry­wać, jako fani „Na noże” i twór­czo­ści Ria­na John­so­na, Bogu­sia, Sev z Ziem­nia­cza­ne­go Pola Komi­sa­rza Seva oraz Jer­ry wycze­ki­wa­li bar­dzo powro­tu detek­ty­wa Beno­it Blan­ca w fil­mie „Glass Onion”. Film obej­rze­li i posta­no­wi­li o nim co nie­co pody­sku­to­wać. Czy „Szkla­na cebu­la” to sequ­el, czy dzie­ło w peł­ni auto­no­micz­ne? Jak oce­nia­my casting i licz­ne cameo, któ­re twór­cy nam zaser­wo­wa­li? Jak John­son i spół­ka pora­dzi­li sobie ze zba­lan­so­wa­niem wąt­ków kome­dio­wych, kry­mi­nal­nych i saty­ry spo­łecz­nej? Co się uda­ło, a co uwa­ża­my za nie do koń­ca satys­fak­cjo­nu­ją­ce? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.