Filmy zimowe cz. 30

Zima w koń­cu zago­ści­ła za naszy­mi okna­mi, a to ozna­cza, że nastał ide­al­ny moment na kolej­ne Fil­my zimo­we. Tym razem Sku­ra omó­wi dla Was „Pomię­dzy nami góry”, czy­li film przy­go­do­wo-oby­cza­jo­wy z Kate Win­slet oraz Idri­sem Elbą w rolach głów­nych. Czy twór­cy pora­dzi­li sobie z takim gatun­ko­wym kok­taj­lem? Jak Sku­ra oce­nia tę opo­wieść „opar­tą na praw­dzi­wych wyda­rze­niach”? Tego dowie­cie się z dzi­siej­sze­go pod­ca­stu. A oprócz tego cze­ka­ją na Was oczy­wi­ście dygre­sje, aneg­dot­ki oraz klam­ra nar­ra­cyj­na w posta­ci pew­nej opo­wie­ści Anne Fadi­mann. Polecamy!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • Jakub Szczot­ka

  Nie spo­sób lepiej tego fil­mu zre­cen­zo­wać. A z zupeł­nie innej becz­ki, jest szan­sa na jakieś recen­zje her­ba­ty na Żar­łok TV? Odci­nek o her­ba­cie z Cej­lo­nu był cie­ka­wy, a z tego co pamię­tam mia­ła to być pier­wot­nie seria.

  • Żar­łok Tv

   No mam nagra­ną recen­zję zie­lo­nej her­ba­ty Tai Ping Hou Kui [z eher­ba­ty] – ale cze­ka na mon­taż. Jed­nak sta­ty­sty­ki mi spa­da­ły po każ­dym odcin­ku z her­bą-więc musi on pocze­kać aż będę miał tyle cza­su i zdo­łam zmon­to­wać DWA odcin­ki na TYDZIEN 2x pod rząd – bo jak wię­cej odcin­kow to mogą być mniej oglą­da­ne. A ostat­nio cza­su na mon­taż brakuje 🙁 

   Oraz mam nagra­ną [ w lato 2017 jesz­cze ] recen­zję i degu­sta­cję chiń­skie­go gun­pow­de­ra za 5zł pudeł­ko z Kuch­ni świa­ta [niskiej jako­ści] w kon­wen­cji gang­ster­skiej , na tarasie.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609156 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996