The Last Man on Earth

Żar­łok ma dziś dla Was omó­wie­nie serialu kome­dio­wego „The Last Man on Earth”, czyli „Ostatni czło­wiek na Ziemi”, ser­wo­wa­nego przez sta­cję Fox. Jak spraw­dza się w krót­kiej, dwu­dzie­sto­mi­nu­to­wej for­mie, ten miks kina posta­po­ka­lip­tycz­nego, kome­dii oraz czar­nego humoru? Czy ostatni czło­wiek na Ziemi jest naprawdę ostatni? Co jest siłą tej pro­duk­cji i komu można ją pole­cić? Zapra­szamy do posłu­cha­nia!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • OskarHD

    Wczo­raj skoń­czy­łem sobie i szu­kam czy jest może o tym pod­cast i pro­sze! 😀

    • Przy ponad 1000 odcin­ków to tro­chę łatwiej coś zna­leźć u nas, niż nie zna­leźć 😉