Telefon pana Harrigana

Rok 2022 zbli­ża się powo­li ku koń­co­wi. Trzy tygo­dnie temu zamknę­li­śmy w pod­ca­ście temat pre­mie­ro­wych ksią­żek, dzi­siaj koń­czy­my z fil­ma­mi. Przed tygo­dniem na plat­for­mie Net­flix mia­ła miej­sce pre­mie­ra dru­giej tego­rocz­nej ekra­ni­za­cji tek­stu Ste­phe­na Kin­ga. „Tele­fon pana Har­ri­ga­na” to adap­ta­cja sto­sun­ko­wo świe­że­go opo­wia­da­nia ze zbio­ru „Jest krew…”. Z tej oka­zji w wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK spo­tka­li­śmy się w skła­dzie Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Rafał „Sick” Siciń­ski. Czy uda­ło się prze­sko­czyć poprzecz­kę, któ­rą nowa „Pod­pa­lacz­ka” zawie­si­ła na pozio­mie piw­ni­cy? Inny­mi sło­wy: czy nowy film popra­wił śred­nią kin­go­wych ekra­ni­za­cji z 2022 roku? Czy dobra pas­sa współ­pra­cy Kin­ga z Net­flik­sem zosta­ła zacho­wa­na? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.