Konkurs rocznicowy

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia odcin­ka spe­cjal­ne­go, w któ­rym Sku­ra ma dla Was kon­kurs z oka­zji dru­giej rocz­ni­cy nada­wa­nia pod­ca­stu Radio SK.

Kon­kurs koń­czy się w nocy z piąt­ku na sobo­tę, 4 po północy.

Fan­pa­ge, któ­ry nale­ży polu­bić, a na nim post, któ­ry trze­ba udostępnić.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.