Pierwsze wrażenia – The Mist

Naj­pierw było opo­wia­da­nie Ste­phe­na Kin­ga. Potem gło­śna ekra­ni­za­cja Fran­ka Dara­bon­ta. 10 lat po kino­wej pre­mie­rze „Mgła” tra­fi­ła na szkla­ny ekran w posta­ci 10-odcin­ko­we­go seria­lu. Nowa pro­duk­cja  jest jed­nak tyl­ko luź­ną adap­ta­cją na moty­wach ory­gi­na­łu. Twór­ca seria­lu tak opi­su­je swo­je naj­now­sze dzie­ło: „jest jak dziw­ny, pokrę­co­ny kuzyn mate­ria­łu źró­dło­we­go. Fani fil­mu i tek­stu pana Kin­ga zauwa­żą podob­ne ele­men­ty. Aby stwo­rzyć z tego serial , tu i ówdzie poszli­śmy w innym kie­run­ku. Nazwij­my go histo­rią alter­na­tyw­ną czy bli­skim kuzy­nem oryginału”.

W 269. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK inau­gu­ru­je­my „Kin­go­we lato 2017”, oma­wia­jąc otwar­cie pierw­szej z licz­nych nad­cho­dzą­cych wiel­ki­mi kro­ka­mi ekra­ni­za­cji, pilot seria­lu „The Mist”. W dys­ku­sji bio­rą udział Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Seba­stian „burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl) oraz Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski (Nawie­dzo­ny pod­cast). Dodat­ko­wo swo­je trzy gro­sze dorzu­ca­ją Łukasz Sku­ra (Żar­łok TV) i Michał „Jer­ry” Rakowicz.

Roz­ma­wia­my spoj­le­ro­wo ale też nie są to infor­ma­cje, któ­re zepsu­ły­by wam serial.

  • 0:00:01 – 0:43:51 |  Dys­ku­sja – Man­do, Burial, Szymas
  • 0:43:52 – 0:50:44 |  Wstaw­ka #1 – Skura
  • 0:50:45 – 0:57:53 |  Wstaw­ka #2 – Jerry

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.