Słoneczna Starzyzna Stefana Dardy

Publi­ka­cja dru­gie­go Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu pla­no­wa­na była wstęp­nie na 30. sierp­nia. Nie uda­ło się, ale nie ma tego, co by na dobre nie wyszło, bo tym razem wszyst­ko poszło zgod­nie z pla­nem i tydzień po Wstęp­nia­ku publi­ku­ję książ­ko­wą solów­kę o dwóch pierw­szych powie­ściach z cyklu „Czar­ny wygon” Ste­fa­na Dar­dy. Miłe­go słuchania!

Wspo­mnia­ny Kar­pio­wy pod­cast o „Domu na Wyrę­bach”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.