Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2019 – część 2

Jer­ry i Mate­ja kon­ty­nu­ują swo­ją roz­mo­wę o zeszło­rocz­nych “Snach umar­łych”. Tym razem oma­wia­ne są opo­wia­da­nia z dru­giej dzie­siąt­ki anto­lo­gii. Tak jak i poprzed­nio, jest tro­chę zachwy­tów, tro­chę krę­ce­nia nosem. Tym­cza­sem my sia­da­my do czy­ta­nia mate­ria­łu na trze­cią i ostat­nią część pod­ca­stu. Ile trze­ba będzie na nią cze­kać? Nie będzie­my nic obie­cy­wać, bo ja widać po obsu­wie, ter­mi­no­wość to nie nasz znak roz­po­znaw­czy, ale posta­ra­my się, żeby­ście nie cze­ka­li zbyt długo!

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.