Harry Hole 4: Trzeci klucz

W księ­gar­niach poja­wił się nie­daw­no naj­now­szy tom przy­gód Har­ry­’e­go Hole, a Jer­ry zakoń­czył część czwar­tą, czy­li „Trze­ci klucz”. Czy Nes­bo zacho­wał dobrą for­mę? Jak wypa­da „Trze­ci klucz” na tle wcze­śniej­szych odsłon? Czy pozna­my finał wąt­ków zapo­cząt­ko­wa­nych „Czer­wo­nym gar­dłem”? Co Jer­ry­’e­go ziry­to­wa­ło, a co mu się podo­ba­ło? O tym i paru innych kwe­stiach, dowie­cie się z naj­now­sze­go odcin­ka. A jeże­li jeste­ście po lek­tu­rze książ­ki, to wpad­nij­cie na Car­pe Noc­tem i podziel­cie się wra­że­nia­mi, bar­dzo cie­ka­wi nas odbiór tych powieści!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.