Filmy zimowe cz. 27

Sku­ra zakoń­czył swój sezon nar­ciar­ski i koń­czy też tego­rocz­ny sezon z fil­ma­mi zimo­wy­mi. Ten pierw­szy był w tym roku wyjąt­ko­wo krót­ki, za to ten dru­gi nad wyraz obfi­ty. Zapra­sza­my na 12. pod­cast z serii „Fil­my zimo­we”, któ­ry Sku­ra zaser­wo­wał nam w roku 2017. Tym razem będzie w cało­ści seria­lo­wo. W pod­ca­ście usły­szy­cie o:

  • For­ti­tu­de, sezon 1 (2015)
  • Trap­ped, sezon 1 (2015)
  • Twi­li­ght Zone – 3x10 – Mid­ni­ght Sun (1961)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.