Wiadomości z Martwej Strefy – 019 – 11. 2012

W osiem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z listo­pa­da 2012 r.

Przy­dat­ne linki:


- Dru­gi pakiet „Mrocz­nej Wie­ży” (zdję­cia: 01 | 02 | 03)
– Wzno­wie­nie „To” i „Bastio­nu” (zdję­cia)
– Dziew­czy­na, któ­ra poko­cha­ła Toma Gor­do­na (okład­kajuż nie­ak­tu­al­na!)
– The Dark Tower Com­pa­nion (okład­ka)
– Ceme­te­ry Dan­ce #68 – The Glass Flo­or (okład­ka)
– The Dark Tower. The Gun­slin­ger: Shem­mie­’s Tale #2 (okład­ka)
– Lit­tle Gre­en God of Ago­ny (wywiad z Den­ni­sem Cale­ro)
– Loc­ke & Key: Head Games (zdję­cie, porów­na­nie z nor­mal­nym wyda­niem)
– Rogi (Daniel Radc­lif­fe)
– Ghost Bro­thers of Dar­kland Coun­ty (okład­ka, Elvis Costel­lo „Tha­t’s Me”)
Kalen­darz (2013) StephenKing.pl


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.