Star Wars: Nowy świt

Odkąd na Jedi wyda­no wyrok śmier­ci, zmu­sza­jąc ich do uciecz­ki z Coru­scant, Kanan Jar­rus posta­no­wił zapo­mnieć o słu­że­niu Mocy. Zamiast tego sku­pił się bez resz­ty na pró­bie utrzy­ma­nia się przy życiu. Prze­mie­rza samot­nie galak­ty­kę, ima się naj­róż­niej­szych zajęć i sta­ra się uni­kać kło­po­tów i nie zadzie­rać z Impe­rium. Gdy tra­fia w sam śro­dek kon­flik­tu mię­dzy jego okrut­ny­mi wysłan­ni­ka­mi a zde­spe­ro­wa­ny­mi bun­tow­ni­ka­mi, nie zamie­rza się w nie­go mie­szać. Jed­nak bru­tal­na śmierć przy­ja­cie­la z rąk Impe­rium zmu­sza go do doko­na­nia wybo­ru: ugiąć kar­ku i żyć w cią­głym stra­chu albo sta­nąć do walki.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.