Igranie z duchami

Sku­ra wespół z Paw­łem Mate­ją bez­spo­ile­ro­wo oma­wia­ją, zapre­zen­to­wa­ny w ramach Biblio­te­ki Gro­zy, dru­gi tom opo­wia­dań gro­zy Sir Arthu­ra Conan Doy­la. Mamy tutaj dużo duchów, przy­gód, egzo­tycz­nych stra­chów pro­sto z Egip­tu, na cze­le z samą mumią widocz­ną na okład­ce. W tym wyda­niu zna­lazł się rów­nież, chwa­lo­ny przez samych Love­cra­fta i Rudy­ar­da Kiplin­ga, tekst „Obiekt nr 249”. Czy ten tomik spraw­dza się dobrze jako osob­ne dzie­ło? Czy war­to od nie­go zacząć przy­go­dę z twór­cą posta­ci Sher­loc­ka Hol­me­sa? O tym w dzi­siej­szej audy­cji, w któ­rej na deser duet ser­wu­je luź­ną roz­mo­wę o pol­skim Edga­rze Alla­nie Poe – Ste­fa­nie Gra­biń­skim. Od cze­go war­to zacząć czy­tać pol­skie­go Mistrza Gro­zy? Zapra­sza­my do odsłuchu!

Ana­li­za poprzed­nie­go tomu: „Dziw­ne Zja­wi­ska„
Roz­mo­wa z Paw­łem Mate­ją o innym tomi­ku z serii Biblio­te­ki Gro­zy, czy­li „Nie­sa­mo­wi­to­ściach„
Sku­rę może­cie wes­przeć na Patro­ni­te: https://patronite.pl/skura

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.