To

Der­ry w sta­nie Maine. Docho­dzi tu do wyjąt­ko­wej eska­la­cji zbrod­ni, okrut­nych mor­derstw i tajem­ni­czych wypad­ków. W kana­łach mia­stecz­ka zalę­gło się To. Bli­żej nie­okre­ślo­ne, przy­bie­ra naj­róż­niej­sze posta­cie – klau­na, ogrom­ne­go pta­szy­ska, gło­su w rurach. Polu­je na dzie­ci. Tyl­ko dzie­ci potra­fią To dostrzec. I dla­te­go wła­śnie one sta­ją do wal­ki z potwo­rem. Mija dwa­dzie­ścia kil­ka lat i To powra­ca. Dzie­ci są już doro­sły­mi, ale muszą odna­leźć w sobie dzie­cię­cą wia­rę i odwa­gę, by sku­tecz­nie sta­wić mu czoła.

W trzy­dzie­stym czwar­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK wita­my kolej­ne­go gościa, któ­rym jest Grze­gorz „dampf” Labu­da nada­ją­cy z kana­łów pod mia­stecz­kiem Der­ry. Dwaj wiel­bi­cie­le książ­ki roz­ma­wia­ją o swo­jej ulu­bio­nej powie­ści Ste­phe­na Kin­ga – „To”. Z takiej roz­mo­wy nie mogło wyjść nic inne­go jak miło spę­dzo­ny czas i jak dotąd naj­dłuż­szy odci­nek podcastu.

00:01 – Wstęp
01:51 – 25-lecie książ­ki, omó­wie­nie róż­nych wydań „To”
09:47 – Kuli­sy powstania
11:07 – Ogól­nie o książ­ce, kon­struk­cja powieści
19:18 – Mia­stecz­ko Derry
24:55 – Bohaterowie
25:38 – Czas akcji
27:35 – Lek­ki spo­iler – sce­na kanałowa
32:32 – Oce­na zakończenia
35:42 – Ekranizacja
41:05 – Podsumowanie

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.