Wesele

Pol­skie kino wra­ca na fale Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go! Tym razem zabie­ra­my Was na „Wese­le”. To jed­na z naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych pre­mier ostat­nich mie­się­cy. Film, któ­ry zgro­ma­dził 140 tysię­cy widzów w week­end otwar­cia! Bole­sna lek­cja histo­rii. „Film anty­pol­ski”. Obraz, któ­ry dzie­li widow­nię i kry­ty­ków. Jed­nak to nic zaska­ku­ją­ce­go! Wia­do­mo, że gdy głos zabie­ra Woj­ciech Sma­rzow­ski to zawsze towa­rzy­szy temu atmos­fe­ra lek­kie­go skan­da­lu. Jed­ni go wiel­bią, inni oplu­wa­ją, ale nale­ży stwier­dzić, że Sma­rzow­ski to bez wąt­pie­nia jeden z naj­waż­niej­szych pol­skich twór­ców. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia naszej dys­ku­sji, któ­ra odby­ła się w dość zaska­ku­ją­cym skła­dzie. O „Wese­lu” roz­ma­wia­ją bowiem Bogu­sia i Sev.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.