Opowieści z ciemnej strony

„Tales from the Dark­si­de” to według twór­ców praw­dzi­wa choć nie­ofi­cjal­na kon­ty­nu­acja serii „Cre­ep­show”. Naj­pierw powstał 4‑sezonowy serial, do któ­re­go tra­fi­ły dwie ekra­ni­za­cje opo­wia­dań Ste­phe­na Kin­ga, a następ­nie uka­za­ła się kino­wa wer­sja zawie­ra­ją­ca tak­że seg­ment Kinga.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.