Mr. Mercedes – sezon 3

Mie­siąc po pierw­szych wra­że­niach z seria­lu, pol­ska emi­sja 3. sezo­nu „Mr. Mer­ce­des” dobie­gła koń­ca. W związ­ku z tym Man­do wziął na warsz­tat przed­ostat­ni tego­rocz­ny tytuł zwią­za­ny ze Ste­phe­nem Kin­giem. Czy zamia­na tomów spraw­dza się w przy­pad­ku ekra­ni­za­cji książ­ko­we­go cyklu? Jakie wąt­ki trze­ba było dodać by zacho­wać cią­głość opo­wie­ści? Jak dużo zmie­nio­no w porów­na­niu z pier­wo­wzo­rem lite­rac­kim i czy twór­cy seria­lu znów doko­na­li tego co uda­ło im się zro­bić przed rokiem i popra­wi­li książ­kę z pozy­tyw­nym skut­kiem? I wresz­cie jak Man­do oce­nił 3. sezon i cały serial, o ile sta­cja nie poku­si się stwo­rzyć kolej­nej jego odsło­ny? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.