Opowieści osobliwe – Brak danych

Oto pierw­szy odci­nek naszej nowej anto­lo­gii słu­cho­wisk. Opo­wie­ści Oso­bli­we to zbiór krót­kich (śred­nio pół godzi­ny), nie­po­wią­za­nych ze sobą fabu­lar­nie słu­cho­wisk, któ­rych moty­wem prze­wod­nim jest gro­za. Może­cie się zatem spo­dzie­wać spo­rej ilo­ści repro­duk­cji kla­sycz­nych moty­wów hor­ro­ru, ale też – miej­my nadzie­ję – nie­ma­ło ory­gi­nal­nych, nie­tu­zin­ko­wych zagrań. Oczy­wi­ście pro­si­my o pomoc w pro­mo­cji nasze­go przed­się­wzię­cia. A teraz już zosta­wiam Was z pierw­szym odcinkiem…

 

Opo­wie­ści Osobliwe

Tytuł: Brak danych
Gatu­nek: Hor­ror, Science-fiction
Czas trwa­nia: 00:29:47
Sezon: 01
Odci­nek: 01

Sce­na­riusz: Michał Ochnik
Reali­za­cja: Dawid Banasiuk
Gra­fi­ka: Kamil Boet­t­cher

Wystą­pi­li: Jaro­sław Sen­sej” Boboń, Hubert „Perez” Mościc­ki, kre­atius, Krzysz­tof „Fal­lo­ut­man” Konop­czyń­ski, Mar­cin „FogEye” Boguszewski

W słu­cho­wi­sku wyko­rzy­sta­no frag­ment utwo­ru Romeo e Giu­liet­ta, Suite op.64: Mor­te di Tibal­do autor­stwa S. Prokofieva.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.