Pierwsze wrażenia – Mr. Mercedes – sezon 3

Emi­sja seria­lu „Mr. Mer­ce­des” wła­śnie dobie­ga koń­ca, nato­miast pol­ska pre­mie­ra fina­ło­we­go sezo­nu mia­ła miej­sce zale­d­wie kil­ka dni temu. Man­do cze­kał na pol­ską pre­mie­rę, wła­śnie zaczął oglą­dać ostat­ni roz­dział tej opo­wie­ści i spie­szy do was ze swo­imi pierw­szy­mi wra­że­nia­mi z jej otwar­cia. Czy zamia­na tomów spraw­dza się w przy­pad­ku ekra­ni­za­cji książ­ko­we­go cyklu? Jakie wąt­ki trze­ba było dodać by zacho­wać cią­głość opo­wie­ści? Jak dużo zmie­nio­no w porów­na­niu z pier­wo­wzo­rem lite­rac­kim i czy twór­cy seria­lu znów doko­na­li tego co uda­ło im się zro­bić przed rokiem i popra­wi­li książ­kę z pozy­tyw­nym skut­kiem? I wresz­cie jak Man­do oce­nił pierw­szy odci­nek seria­lu? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.