Marzenia i koszmary cz. 4

Jeśli sądzisz, że two­je sny są nie­spo­koj­ne, wyobraź sobie kosz­ma­ry sen­ne Ste­phe­na Kin­ga. Wznieś się ponad prze­cięt­ność. Wyjdź poza gra­ni­ce rozu­mu. Razem ze Ste­phe­nem Kin­giem wybierz się w podróż do świa­ta uro­jeń, gdzie nie­zwy­kłe wyda­rze­nia są codzien­no­ścią, a sza­leń­stwo czai się tuż za rogiem. Serial jest ekra­ni­za­cją opo­wia­dań Kin­ga pocho­dzą­cych ze zbio­rów «Marze­nia i kosz­ma­ry», «Noc­na zmia­na» i «Wszyst­ko jest względ­ne». Każ­dy epi­zod jest zamknię­tą, nie powią­za­ną z resz­tą odcin­ków, historią.

 

 

W 200. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Łukasz „Żar­łok” Sku­ra. Po nie­mal trzy­let­niej prze­rwie i pra­wie czte­ry lata od star­tu serii koń­czy­my nasz krót­ki cykl, w któ­rym po kawał­ku oma­wia­li­śmy serial „Marze­nia i kosz­ma­ry”. Tym razem bie­rze­my na warsz­tat ostat­nie dwa epi­zo­dy – „Pro­sek­to­rium numer 4” oraz „Mają tu kape­lę jak wszy­scy dia­bli” –  i sku­pia­my się dość moc­no na seria­lach, któ­ry­mi inspi­ro­wał się… bar­dziej sam autor niż twór­cy tych odcin­ków. Bar­dzo dzię­ku­je­my Wam za to że było do kogo mówić przez te 200 audycji 🙂

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.