American Horror Stories – Bloody Mary/Facelift

Ostat­nio dobi­li­śmy do poło­wy sezo­nu, a dziś Man­do i Jer­ry oma­wia­ją dwa kolej­ne odcin­ki „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ries”, czy­li „Blo­ody Mary” oraz „Face­lift”. Jak chło­pa­ki oce­nia­ją waria­cję na temat kolej­nej miej­skiej legen­dy, za któ­rą zabra­li się się twór­cy seria­lu? Czy Man­ny Coto – sce­na­rzy­sta „Face­lift” – pora­dził sobie ze zna­nym moty­wem pogo­ni za pięk­nem i mło­do­ścią? Dla­cze­go w przy­pad­ku obu seg­men­tów wyróż­nia­my czo­łów­ki? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:02:53 – Blo­ody Mary
  • 00:17:43 – Facelift

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.