Komórka

Mło­dy rysow­nik Clay Ridell ma powo­dy do zado­wo­le­nia. PRzed chwi­lą pod­pi­sał lukra­tyw­ny kon­trakt wydaw­ni­czy. Uczcił ten rado­sny fakt zaku­pem pre­zen­tu dla żony. Wra­ca­jąc ze spo­tka­nia, jest świad­kiem budzą­cych gro­zę wyda­rzeń. Ele­ganc­ko ubra­na kobie­ta i dwie nasto­lat­ki wpa­da­ją w krwio­żer­czy szał. Nie tyl­ko one. Uli­ce zapeł­nia­ją się beł­ko­czą­cy­mi ludź­mi, prze­chod­nie bez powo­du rzu­ca­ją się na sie­bie, z nie­ba spa­da­ją samo­lo­ty. Sza­leń­stwo ogar­nia każ­de­go, kto ode­brał tele­fon komórkowy…

Tajem­ni­czy sygnał, póź­niej nazwa­ny pul­sem, nie nisz­czy apa­ra­tów, ale wyzwa­la agre­syw­ne, destruk­cyj­ne skłon­no­ści. Świat ogar­nia cha­os, zaczy­na się bez­li­to­sna wal­ka o prze­ży­cie. Syn Ridel­la i jego żona są w domu, z dala od Bosto­nu. Clay musi do nich dotrzeć, nim John­ny uży­je komór­ki, któ­rą otrzy­mał na dwu­na­ste uro­dzi­ny. Pie­szo, bo komu­ni­ka­cja już nie ist­nie­je. Na będą­cych w podob­nej sytu­acji wędrow­ców czy­ha­ją zom­bi, ofia­ry Pul­su, zabi­ja­jąc nie­licz­nych, któ­rzy pozo­sta­li nor­mal­ni. Jedy­nym bez­piecz­nym miej­scem jest cen­trum sta­nu Maine, obszar znaj­du­ją­cy się poza zasię­giem tele­fo­nii komór­ko­wej. Ostat­nia enkla­wa ludz­ko­ści, czy prze­myśl­nie skon­stru­owa­na pułapka?

W osiem­dzie­sią­tym siód­mym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Grze­gorz „dampf” Labu­da. Pano­wie oma­wia­ją powieść „Komór­ka” i motyw zom­bie w lite­ra­tu­rze Ste­phe­na Kin­ga. W audy­cji roz­dzwo­nią się tele­fo­ny i poja­wi się też tajem­ni­czy gość. Wyłącz­cie zatem swo­je komór­ki i zapra­sza­my do słuchania.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.