Pod kopuł – sezon 1

Pew­ne­go dnia małe ame­ry­kań­skie mia­stecz­ko Che­ste­r’s Mill zosta­je nagle i nie­wy­tłu­ma­czal­nie odcię­te od świa­ta. Ota­cza je nie­wi­docz­ne pole siło­we, któ­re miesz­kań­cy zaczy­na­ją nazy­wać kopu­łą. Sytu­acja szyb­ko się pogar­sza. Pole wpły­wa nie­ko­rzyst­nie na śro­do­wi­sko, a ludzi powo­li ogar­nia panika…

pro­mo odcinka

150. odci­nek pod­ca­stu Radio SK bez świę­to­wa­nia, bez wspo­mi­nek i nostal­gii. Jest jed­nak wyjąt­ko­wo. Dzi­siej­sza audy­cja to pierw­szy dia­log w trzy­oso­bo­wym skła­dzie oraz pierw­szy tak dłu­gi pod­cast. Nie­ca­ły mie­siąc przed pre­mie­rą 2. Sezo­nu seria­lu „Pod kopu­łą” oma­wia­my jego zeszło­rocz­ną odsło­nę. W dys­ku­sji bio­rą udział Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Łukasz Sku­ra oraz Michał Rako­wicz (Jerry’s Tales). Nie prze­wi­dzie­li­śmy nagród dla osób, któ­re dosłu­cha­ją tej dys­ku­sji do koń­ca ale będzie nam bar­dzo miło jeśli tego dokonacie 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.