Moje seriale cz. 27: Sezon 2017/2018

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

Dzi­siej­sza audy­cja jest wyjąt­ko­wa pod kil­ko­ma wzglę­da­mi. Po raz pierw­szy w ramach tego cyklu nie dosta­je­cie mono­lo­gu. Seria­le są oma­wia­ne w duecie, wraz z Rafa­łem Siciń­skim. Poza tym wyjąt­ko­wo mówi­my też o star­szych pro­duk­cjach, nie ogra­ni­cza­jąc się tyl­ko do aktu­al­nych tytu­łów. Na koniec w ramach serii ser­wu­je­my też część cyklu „Pierw­sze wra­że­nia”. Wszyst­ko to daje nam tłu­sty odci­nek, w któ­rym na warsz­tat bie­rze­my aż 4 tytuły:

  • 0:02:04 – Star Trek Disco­ve­ry, sezon 1
  • 0:19:40 – Star­ga­te Ori­gins, webizody
  • 0:38:38 – Redvs­blue, bonu­so­wo o całym serialu
  • 0:42:31 – Kryp­ton, pierw­sze wra­że­nia z pilota

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.