Czarna bezgwiezdna noc

Zbiór 4 mini­po­wie­ści mistrza gro­zy, któ­re ujaw­nia­ją jed­ną wspól­ną tajem­ni­cę – ciem­ną stro­nę każ­de­go z nas. „Wie­rzę w to, że w każ­dym czło­wie­ku jest dru­gi czło­wiek, obcy…„ napi­sał Wil­fred Leland James boha­ter pierw­sze­go opo­wia­da­nia, zaty­tu­ło­wa­ne­go „1922”. Ste­phen King kolej­ny raz dowo­dzi, że jest mistrzem mrocz­nych opo­wie­ści. Nie­zwy­kłe nowe­le, połą­czo­ne tema­tem kary.

Przed­pre­mie­ro­wa recen­zja książ­ki „Czar­na bez­gwiezd­na noc”, któ­ra do sprze­da­ży tra­fi już w maju za spra­wą wydaw­nic­twa Albatros.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.