Moje seriale cz. 98

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji kon­ty­nu­uję zabu­rze­nie chro­no­lo­gii i choć nie zamkną­łem jesz­cze wcze­śniej­sze­go sezo­nu, oma­wiam nadal seria­lo­wy sezon 2021/2022. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my trzy tytuły:

  • 0:01:00 – The Wal­king Dead, sezon 11B
  • 0:16:35 – Stay Clo­se, sezon 1
  • 0:30:00 – Disney Gal­le­ry: Star Wars. The Man­da­lo­rian. Season 2: Finale

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.