Dario Argento w Łodzi: Phenomena

W sto sześć­dzie­sią­tym czwar­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Dawid Gry­za i Szy­mas kon­ty­nu­ują rela­cję z cyklu spo­tkań z Dario Argen­to w ramach tego­rocz­ne­go 22. Forum Kina Euro­pej­skie­go Ciner­gia. Dziś sku­pia­my się na spo­tka­niu nie­dziel­nym oraz na wyświe­tla­nym zaraz po nim fil­mie „Phe­no­me­na” (1984). Jak zamia­na Helio­sa na nie­wiel­ki kino Char­lie wpły­nę­ła na odbiór impre­zy? Co zmie­ni­ło się w for­mu­le spo­tka­nia z reży­se­rem? Czy uda­ło nam się zdo­być auto­gra­fy? Jak oce­nia­my „Phe­no­me­nę”? Czy gra­ją­cy w niej szym­pans zro­bił karie­rę? Dla­cze­go ugryzł Jen­ni­fer Con­ne­ly? Jak mucha spraw­dza się w roli psa myśliw­skie­go? Dla­cze­go Dawid porów­nu­je Donal­da Ple­asen­ce­’a do gał­ki musz­ka­to­ło­wej? Posłuchajcie.

Uwa­ga: do 9:16 – roz­ma­wia­my o spo­tka­niu z reżyserem
od 9:17 – roz­ma­wia­my o „Phe­no­me­nie”

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.