Radio SK: Przedmowa

“Naj­trud­niej jest zacząć – jako pierw­sza zaśpie­wać pio­sen­kę, opo­wie­dzieć żart, prze­czy­tać wypra­co­wa­nie o waka­cjach… albo sko­ro już przy tym jeste­śmy, zadać zagad­kę”. Gdy­by Susan­nah z Nowe­go Jor­ku sta­nę­ła kie­dyś przed pierw­szą pró­bą nagra­nia pod­ca­stu, pew­nie doło­ży­ła­by go do tej listy. Dzi­siej­szy odci­nek to Pilot, Wstęp­niak, Przed­mo­wa… zresz­tą jak zwał tak zwał. Spraw czy­sto kin­go­wych w nim nie uświad­czy­my jed­nak jak kogoś inte­re­su­je kil­ka zdań wpro­wa­dze­nia to zapra­szam do słuchania.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.