Sklepik z pytaniami cz. 20

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy powra­ca z kolej­ną rocz­ni­co­wą serią. Dzi­siaj dowie­cie się mię­dzy inny­mi o tym co sądzę o seria­lu “Przy­ja­cie­le” i jaka była moja histo­ria z tym tytu­łem. Opo­wiem spo­ro o orga­ni­za­cji zjaz­dów fanow­skich na prze­strze­ni ostat­nich 20 lat. Jak na moje życie codzien­ne wpły­nął pod­ca­sting? Jakie są moje ulu­bio­ne albu­my pun­ko­we? Któ­ry bry­tyj­ski zespół pun­ko­wy jest u mnie na pierw­szym miej­scu? Jakie jabo­le pija­łem w mło­dych latach? Jaki jest mój sto­su­nek do tema­tów poza lub oko­ło­pop­kul­tu­ro­wych, takich jak muzy­ka, moto­ry­za­cja, sport, tury­sty­ka, gry, moda, maj­ster­ko­wa­nie, węd­kar­stwo i grzy­bo­bra­nie czy zwie­rzę­ta? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.