Splat!FilmFest 4 na żywo: dzień 3

Trwa wła­śnie czwar­ta edy­cja Splat! Film Fest, tj. naj­więk­sze­go i naj­waż­niej­sze­go w Pol­sce festi­wa­lu fil­mo­we­go hor­ro­ru. Jak wyglą­da­ła festi­wa­lo­wa  śro­da? O tym opo­wie Szy­mon Cie­śliń­ski (Nekro­po­li­tan).

Czym tym razem zasko­czył blok fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych? Dla­cze­go pre­lek­cja o „hor­ro­rze men­stru­acyj­nym” nie była uda­na? Jak wypa­dło spo­tka­nie z Mar­kiem Pie­stra­kiem? Jak oglą­da się „Wil­czy­cę” trzy­dzie­ści pięć lat po jej pre­mie­rze? O czym opo­wia­da „Dia­man­ti­no”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.