Nawiedzone Q and A

W sto dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu słu­cha­cze pyta­ją, Szy­mas zaś odpo­wia­da. Tak, po ponad dwóch latach naszej dzia­łal­no­ści przy­szedł czas na pierw­sze Nawie­dzo­ne Q&A!

Pyta­nia:
Bogu­sia Szew­czyk: Szy­mas per­fek­cjo­ni­sta bar­dzo dużo od sie­bie wyma­ga. A czy jest coś z cze­go jesteś szcze­gól­nie dum­ny? Gdy­by ktoś zapy­tał Cię o Two­je naj­więk­sze życio­we osią­gnię­cie – co by to było?

Piotr Gie­drys: Jak to moż­li­we, że hor­ror Ci się jesz­cze nie znu­dził? Czy moż­na uza­leż­nić się od emo­cji dostar­cza­nych przez „gro­zę”? I oczy­wi­ście: ulu­bio­ny film, książ­ka i komiks grozy?

Krzysz­tof Płot­ka: Man­do z przy­ja­cie­lem wła­śnie udo­stęp­ni­li pod­cast omó­wie­nie powie­ści Jac­ka Ket­chu­ma-kie­dy moż­na spo­dzie­wać się na Nekro­po­li­ta­nie omó­wie­nia cze­goś z hor­ror extre­me; czy myśla­łeś o tym? Oczy­wi­ście mam na myśli literaturę.

Adrian Burz: Widzę książ­ki i pie­nią­dze na zdję­ciu więc pyta­nie mi się nasu­nę­ło samo: mie­wasz wyrzu­ty sumie­nia gdy prze­sa­dzisz z książ­ko­wy­mi zaku­pa­mi? Czy wręcz prze­ciw­nie, każ­de­go mie­sią­ca żału­jesz że mogłeś kupić więcej?

Mar­cin Kozicki:
1. Czy wyobra­żasz sobie kino i lite­ra­tu­rę bez gro­zy i hor­ro­ru? Jak wyglą­dał­by taki świat?
2. Czy jest jesz­cze miej­sce w hor­ro­rze na inno­wa­cje i coś ory­gi­nal­ne­go? Co nowe­go zasko­czy­ło Cię w ostat­nich latach w kinie i lite­ra­tu­rze horroru?
3. Od cze­go zaczę­ła się Two­ja fascy­na­cja gro­zą i horrorem?
4. Gdy­by nie było hor­ro­ru to czym byś się zajmował?
5. Gdy­byś miał zostać zabi­ty z rąk któ­re­goś z boha­te­rów ksią­żek /filmów gro­zy to kto by to był i dlaczego?
6. Cze­go naj­bar­dziej boi się Szymas?
7. Naj­strasz­niej­sza (w pozy­tyw­nym sen­sie) film i książ­ka wg. Szymasa?
8. Mam dzie­ci, w jakim wie­ku mogę im pod­su­nąć gro­zę pod oczy? I jakie książ­ki fil­my mogę im pokazać?
9. Wyobraź­my sobie sytu­ację, że Szy­ma­sa pory­wa­ją kosmi­ci, bo dowie­dzie­li się (jak?), że ten Zie­mia­nin zaj­mu­je się nało­go­wo gro­zą i hor­ro­rem. Pra­gną żeby Szy­mas nauczył ich czym jest ziem­ski hor­ror i jak robić dobry hor­ror. Wte­dy Szy­mas pusz­cza im fil­my. Nie­ste­ty wziął ze sobą tyl­ko 5 fil­mów. Jakie?
10. Jak mogły­by wyglą­dać hor­ro­ry pisane/kręcone na innych pla­ne­tach, przez inne cywilizacje?
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.