Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski / Smerfy i wioska dziewczyn: Zakazany las

W dzi­siej­szym pod­ca­ście Man­do opo­wia­da o swo­jej dzie­cię­cej fascy­na­cji Smer­fa­mi i nie­bie­skiej epi­de­mii jaka opa­no­wa­ła Pol­skę trzy­dzie­ści lat temu. Zaha­cza o pro­mo­cję w Lidlu i odpły­wa w dygre­sję na temat dro­gi jaką obra­ły dys­kon­ty spo­żyw­cze. Mówi o rodzin­nym wypa­dzie do kina na film „Smer­fy: Poszu­ki­wa­cze zagi­nio­nej wio­ski” i… odpły­wa w dygre­sję na temat kina swo­je­go dzie­ciń­stwa i obec­ne­go kina z mia­sta, w któ­rym miesz­ka. W mię­dzy­cza­sie prze­ska­ku­je na temat dobra­no­cek oraz kla­sycz­nej i nowej „Psz­czół­ki Mai”. Następ­nie opo­wia­da o pierw­szym komik­sie swo­jej cór­ki – „Smer­fy i wio­ska dziew­czyn: Zaka­za­ny las” – a tutaj zarów­no o samym pro­ce­sie czy­ta­nia komik­su z 4‑letnim dziec­kiem, ale tak­że o tym jak kapi­tal­nym wybo­rem był ten kon­kret­ny komiks, któ­ry jest ide­al­nym wybo­rem dla tak małe­go dziec­ka a dodat­ko­wo dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem same­go fil­mu. Pamię­taj­cie, że tra­dy­cyj­nie cze­ka na Was sce­na po napi­sach, w któ­rej mikro­fon przej­mu­je sama zain­te­re­so­wa­na, przed­sta­wi­ciel­ka gru­py doce­lo­wej fil­mu i komik­su, 4‑letnia Bogna.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.