Trylogia wakacyjna. Część 2: Po zachodzie słońca

Sku­ra zapra­sza na dru­gą część Try­lo­gii Waka­cyj­nej, czy­li omó­wie­nia w for­mie double featu­re dwóch par opowiadań:

-Pier­ni­ko­wa dziew­czy­na [pierw­sze Double featu­re]
-Rower sta­cjo­nar­ny [pierw­sze Double feature]

-Sen Harveya [dru­gie Double featu­re]
-Miej­sce obsłu­gi podróż­nych [dru­gie Double feature]

Dzi­siej­szy odci­nek poka­zu­je jak nie­tu­zin­ko­we jest połą­cze­nie współ­cze­sne­go Kin­ga ze sta­ry­mi mistrza­mi gro­zy. W Try­lo­gii Waka­cyj­nej wszyst­kie tek­sty ze sobą się zazę­bia­ją i kore­spon­du­ją. Dziś wska­ku­je­my na rower, aby poje­chać nim nad morze!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.