Horrory wielkanocne

W sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas odby­wa przy­mu­so­wą rekon­wa­le­scen­cję w miej­sco­wym szpi­ta­lu. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że tego­rocz­ne świę­ta będą dla nie­go mało atrak­cyj­ne, gdy wtem oka­zu­je się, że duch świąt wiel­ka­noc­nych nawie­dził szpi­tal. I to pod posta­cią dwóch kró…, tj. pod­ca­ste­rów. Man­do i Jer­ry, puszy­ści i usza­ci jak nigdy dotąd, przy­by­wa­ją z odsie­czą, by zdać spra­woz­da­nie z sean­su dwóch świą­tecz­nych pro­duk­cji: The Bun­ny­man (2011) oraz Easter­bun­ny, Kill! Kill! (2006).
Czym cha­rak­te­ry­zu­ją się Crap­py World Films? Czy ordy­na­tor szpi­ta­la jest zdro­wy na umy­śle? „Piłem” czy „piłę”? Tego dowie­cie się z naj­now­sze­go Nawie­dzo­ne­go Podcastu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.