Gra wstępna

Man­do w ostat­nich Wia­do­mo­ściach z Mar­twej Stre­fy zauwa­żył, że „Sku­ra zakoń­czył wresz­cie naj­dłuż­szą grę wstęp­ną w histo­rii pol­skie­go pod­ca­stin­gu, a może i w histo­rii świa­to­we­go pod­ca­stin­gu”, a tak się aku­rat skła­da, że w naj­now­szym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Sku­ra roz­ma­wia ze mną wła­śnie o Grze wstęp­nej (1999). Przez ponad godzi­nę sta­ra­my się prze­nik­nąć wgłąb umy­słu Taka­shie­go Mii­ke i zin­ter­pre­to­wać Audi­tion. Czy nam się to uda­je? O tym już musi­cie prze­ko­nać się osobiście =)

UWAGA: 46:00 – 1:07:45: Stre­fa Spoilerowa

Przy­dat­ne linki:
Żar­łok TV
Porów­na­nie wer­sji R‑Rated i Unra­ted Gry wstęp­nej
Pięk­ność dnia (Film­web) – film, o któ­rym wspo­mi­na Skura

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.