Sprawa nerwowej żałobniczki

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia dwu­dzie­ste­go ósme­go odcin­ka Kar­pio­we­go Pod­ca­stu. Dzi­siaj usły­szy­cie zno­wu Łuka­sza Sku­rę, któ­ry przed­sta­wi Wam zimo­wy kry­mi­nał autor­stwa Ear­la Stan­leya Gard­ne­ra. Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia nawet tych, któ­rzy nie mogą docze­kać się wiosny!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.