Star Wars III: Zemsta Sithów

Nie­po­strze­że­nie i ku nie­zmier­ne­mu zdu­mie­niu z naszej stro­ny, dobi­li­śmy dziś do koń­ca podró­ży przez kino­we uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen. Od mało zna­nych spin offów, poprzez nie­śmier­tel­ną kla­sy­kę, aż do dys­ku­syj­nych prequeli.

Na warsz­tat bie­rze­my dziś epic­ki finał nowej try­lo­gii, któ­ry już dłu­go przed pre­mie­rą elek­try­zo­wał fanów. W koń­cu mie­li­śmy zoba­czyć na wiel­kim ekra­nie naro­dzi­ny Mrocz­ne­go Lor­da. Jak pre­zen­tu­je się po latach domknię­cie histo­rii Ana­ki­na? Czy Lucas wycią­gnął wnio­ski z błę­dów „Ata­ku klo­nów”? Czy Hay­den Chri­sten­sen pod­szko­lił się aktor­sko od poprzed­nie­go epi­zo­du? O tym i wie­lu innych kwe­stiach może­cie dowie­dzieć się z dzi­siej­sze­go odcinka.

Tak jak przy poprzed­nich pod­ca­stach, w któ­rych oma­wia­my try­lo­gię pre­qu­eli dys­ku­tu­je­my szcze­gó­ło­wo kon­kret­ne roz­wią­za­nia fabu­lar­ne, zatem czuj­cie się ostrzeżeni.

I nie zapo­mnij­cie, że już dziś lądu­je w kinach „Łotr 1”!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.