Pustkowie

W miej­sco­wo­ści Pusti­na, gdzieś przy gra­ni­cy pol­sko-cze­skiej, toczy się gra o prze­trwa­nie całej spo­łecz­no­ści. Po jed­nej stro­nie stoi kopal­nia, któ­ra chce prze­jąć tere­ny Pusti­ny, po dru­giej Sta­ro­sta Hana Siko­ro­vá, któ­ra wal­czy o utrzy­ma­nie mia­stecz­ka przy życiu. Pew­ne­go wie­czo­ru nie wra­ca do domu jej czter­na­sto­let­nia cór­ka, któ­ra wkrót­ce zosta­je zna­le­zio­na mar­twa. Jak do tego doszło? Czy to pró­ba zastra­sze­nia nie­po­kor­nej sta­ro­ści­ny, zbrod­nia w afek­cie, czy może przy­czy­na jest jesz­cze inna? O tym prze­ko­na­cie się oglą­da­jąc cze­ski serial pro­duk­cji HBO, czy­li Pust­ko­wie.

Czy war­to zain­te­re­so­wać się tym seria­lem, od naszych połu­dnio­wych sąsia­dów? Jak wypa­da Pust­ko­wie na tle innych kry­mi­na­łów ostat­nich lat? Czy widać rękę HBO? O tym i wie­lu innych kwe­stiach opo­wie Wam dziś Jerry.

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.