Jack Reacher tom 17: Poszukiwany

Zimo­wą nocą w nie­czyn­nej pom­pow­ni w Nebra­sce docho­dzi do bru­tal­ne­go mor­der­stwa: nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­ny męż­czy­zna ginie od cio­sów nożem. Zabój­stwo wyglą­da na robo­tę zawo­dow­ców. Poli­cja szyb­ko roz­sy­ła komu­ni­kat o dwóch podej­rza­nych, męż­czy­znach w czar­nych gar­ni­tu­rach, któ­rych widzia­no na miej­scu zbrod­ni. Sze­ryf Vic­tor Good­man oraz przy­sła­na z lokal­ne­go biu­ra FBI agent­ka Julia Soren­son roz­po­czy­na­ją śledz­two. W tym samym cza­sie podró­żu­ją­cy auto­sto­pem do Wir­gi­nii Jack Reacher stoi na węź­le auto­stra­dy w pobli­żu Oma­ha, cze­ka­jąc na oka­zję. Ze zła­ma­nym, zakrwa­wio­nym nosem nie budzi zaufa­nia prze­jeż­dża­ją­cych kie­row­ców; potrze­bu­je aż 93 minut, by zabrać się che­vro­le­tem, któ­rym jadą trzy iden­tycz­nie ubra­ne oso­by: dwaj męż­czyź­ni i kobie­ta. Karen Del­fu­en­so wyglą­da na prze­stra­szo­ną i prak­tycz­nie całą dro­gę mil­czy; nato­miast jej bar­dziej roz­mow­ni towa­rzy­sze, King i McQu­een, naj­wy­raź­niej nie są ludź­mi, za któ­rych się poda­ją. Jack zasta­na­wia się, jaka ma być jego rola. Czy cho­dzi o to, by łatwiej prze­do­stać się przez poli­cyj­ne blo­ka­dy? Kim jest Del­fu­en­so – współ­pra­cow­nicz­ką obu męż­czyzn czy może ich zakład­nicz­ką? Wkrót­ce Reacher i agent­ka Soren­son prze­ko­na­ją się, że pozo­ry mylą. W tej spra­wie – któ­rą, oprócz FBI, inte­re­su­ją się tak­że CIA i Depar­ta­ment Sta­nu – nikt, ani nic, nie jest tym, czym się z począt­ku wyda­je. Gra toczy się o coś znacz­nie poważ­niej­sze­go niż zwy­kłe mor­der­stwo… zde­ma­sko­wa­nie nie­bez­piecz­ne­go wro­ga ukry­te­go w samym ser­cu Ameryki.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.