Strefa Mroku 1x28 A Nice Place to Visit

Pip przed­sta­wia się jako anioł stróż; oso­bi­sty ochro­niarz, uni­żo­ny słu­ga i straż­nik zachcia­nek nie­ja­kie­go Hen­rie­go Fran­ci­sa „Roc­kie­go” Valen­ti­na. „Roc­ky” jest drob­nym rze­zi­miesz­kiem, zło­dzie­jem, pra­cu­ją­cym na wła­snych zasa­dach w obrę­bie wyty­czo­nych przez sie­bie gra­nic. Pip i „Roc­ky”, two­rzą zaiste prze­dziw­ny duet. Pip mają­cy nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści i „Roc­ky”, sta­ra­ją­cy się wią­zać koniec z koń­cem. Dzię­ki Pipo­wi, los Valen­ti­na odmie­nia się dia­me­tral­nie. Rze­zi­mie­szek w jed­nej chwi­li sta­je się boga­czem, kre­zu­sem, nie dba­ją­cym o pie­nią­dze, luk­su­so­we apar­ta­men­ty, kobie­ty, ubra­nia i naj­lep­sze ubra­nia. Pozor­nie wszyst­ko ukła­da się po myśli „Roc­kie­go”. Do cza­su… gdy zło­dziej prze­ko­nu­je się, że został zamknię­ty w zło­tej klat­ce, a jego anioł stróż jest zupeł­nie nie tym za kogo się poda­je! Hen­ry „Roc­ky” Valen­ti­ne zbyt póź­no zorien­to­wał się, że zmie­rza wprost do stre­fy mro­ku! Dla­cze­go Rafał lubi prze­kor­ność tego odcin­ka? Co sta­no­wi o wyjąt­ko­wo­ści gry aktor­skiej tego epi­zo­du? Czy jest to pierw­szy z odcin­ków „Stre­fy Mro­ku”, mówią­cy bez ogró­dek o „płat­nej miło­ści”? Na te i wie­le innych pytań odpo­wie trio: Rafał, Łukasz „Żar­łok” i Jacek. Zapra­sza­my do odsłuchu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.