Poznański Festiwal Kryminału GRANDA 2018 – relacja

Co roku w przed­ostat­ni week­end wrze­śnia w sto­li­cy Wiel­ko­pol­ski odby­wa się GRANDA Poznań­ski Festi­wal Kry­mi­na­łu. Na gran­do­we wezwa­nie sta­wia­ją się pisa­rze, dzien­ni­ka­rze, fil­mow­cy, kry­mi­no­lo­dzy, antro­po­lo­dzy sądo­wi, psy­cho­lo­dzy i inni spe­cja­li­ści, goto­wi z pasją mówić i poka­zy­wać kuli­sy swo­jej pra­cy. To wspa­nia­ła oka­zja, żeby się spo­tkać, poroz­ma­wiać, wymie­nić doświad­cze­nia­mi, zdo­być auto­graf oraz zachwa­lać książ­ko­we premiery.

W dzi­siej­szym pod­ca­ście Bogu­sia zapra­sza na sen­ty­men­tal­ną podróż w cza­sie. Posłu­cha­cie rela­cji z zeszło­rocz­nej edy­cji festi­wa­lu, któ­ra pier­wot­nie mia­ła się poja­wić w jed­nym z Przecastów. 

Czym jest Gran­da? Kogo moż­na na niej spo­tkać? Jaką oso­bą oka­za­ła się Justy­na Kopiń­ska? Ile rze­czy moż­na zro­bić cze­ka­jąc na auto­graf Remi­giu­sza Mro­za? Czy dzie­cia­ki też mogą sobie poGran­dzić? Czy Gala Pre­mier to cie­ka­we doświad­cze­nie dla księ­gar­ki? Co mają wspól­ne­go kry­mi­na­ły, Toruń i tele­no­we­la? Posłuchajcie! 

Poznań sto­li­cą kry­mi­na­łu! Gran­da 2019 nadciąga!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.