American Mary

W naj­now­szym Kom­bi­na­cie opo­wia­dam o Mary­si, mody­fi­ka­cjach cia­ła, pro­ble­mach stu­den­tów, Jaco­bie z „Hote­lu śmier­ci”, zgo­nie zna­nym z pro­duk­cji „Fred­dy vs Jason” i pseu­do­le­ka­rzach w sze­re­gach SS. Zapra­szam do wysłu­cha­nia peł­nej dygre­sji recen­zji „Ame­ri­can Mary” – inte­re­su­ją­cej mie­szan­ki thril­le­ra medycz­ne­go i explo­ita­tion movie stwo­rzo­nej przez Twi­sted Twins.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.