Transmetropolitan. Tom 5

Oto jest, poja­wił się wła­śnie na naszym ryn­ku ostat­ni tom przy­gód Pają­ka Jeru­za­lem oraz jego paskud­nych asy­sten­tek! A to z kolei może ozna­czać tyl­ko jed­no, Misia­el wespół z Jer­rym zasie­dli w wir­tu­al­nym stu­dio aby omó­wić fina­ło­we star­cie eki­py Pają­ka z Pre­zy­den­tem Uśmiech­nię­tym. Jak oce­nia­my zwień­cze­nie jed­ne­go z naj­waż­niej­szych komik­sów Elli­sa i na ile jest ono satys­fak­cjo­nu­ją­ce? Czym pią­ty album róż­ni się od poprzed­nich? Jak oce­nia­my dwa dodat­ko­we zeszy­ty, któ­re otrzy­mu­je­my w tym tomie? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!

Trans­me­tro­po­li­tan. Tom 5 kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.