Zwiadowcy Księga 5: Czarnoksiężnik z Północy

Od wyda­rzeń opi­sa­nych w Bitwie o Skan­dię minę­ło pięć dłu­gich lat. Will, nie­gdyś uczeń Hal­ta, dziś sam jest peł­no­praw­nym zwia­dow­cą. Wraz z daw­ną towa­rzysz­ką Alyss, wyru­sza na pół­noc­ne rubie­że, by zba­dać nie­po­ko­ją­ce pogło­ski o mają­cych tam miej­sce, dziw­nych wyda­rze­niach. Pozba­wio­ny wspar­cia tych, do któ­rych obec­no­ści przy­wykł, Will sta­ra się dociec praw­dy o mitycz­nym Czar­no­księż­ni­ku, któ­ry ponoć objął we wła­da­nie oko­licz­ne zie­mie. Nawet Halt, choć jego doświad­cze­nie nie ma sobie rów­nych, nie był w sta­nie przy­go­to­wać swo­je­go ucznia na spo­tka­nie z isto­ta­mi rodem z naj­gor­szych kosz­ma­rów! Zagu­bio­ny w bez­kre­snych lasach, ści­ga­ny przez echa i dziw­ne, okry­te mgłą syl­wet­ki, Will zada­je sobie pyta­nie – czy magia napraw­dę istnieje?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.