Zup!, Zup! 2 i bOllO

Załóż­my, że w Waszym port­fe­lu Ste­am zapo­dzia­ło się jed­no euro. Załóż­my też, że macie ocho­tę na krót­ką, nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą grę, któ­ra pozwo­li Wam na pół godzi­ny ode­rwać się od rze­czy­wi­sto­ści i zapo­mnieć o codzien­nych obo­wiąz­kach. Co wów­czas zro­bić? Jaki pro­dukt dodać do koszy­ka? Cze­go zaś lepiej uni­kać? Kil­ka wska­zó­wek w tema­cie prostych/małych gier znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Zup!
Zup! 2
bOl­lO

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.