The X Files: Origins

„The X Files: Ori­gins” to czte­ro­ze­szy­to­wy komiks od wydaw­nic­twa IDW, w któ­rym pozna­je­my gene­zę pary boha­te­rów seria­lu „Z Archi­wum X”. W dwóch oddziel­nych seg­men­tach pozna­je­my pierw­sze spra­wy trzy­na­sto­let­nich Foxa Mul­de­ra i Dany Scul­ly. Komiks jest czę­ścią więk­sze­go pro­jek­tu i pro­lo­giem do książ­ko­wej serii, o któ­rej jed­nak usły­szy­cie dziś nie­wie­le. W audy­cji sku­pia­my się raczej na samym komik­sie. Jak spraw­dza się „Archi­wum X” w takiej for­mie? Do kogo jest to skie­ro­wa­ne? Czy sta­rzy fani odnaj­dą tutaj coś dla sie­bie? Czy odmło­dze­nie takiej ramo­ty może sku­sić mło­dych czy­tel­ni­ków? I wresz­cie, jak ogól­nie wypa­da ten komiks? Odpo­wiedź na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w podcaście.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.