The Cape: Fallen

Na ten tydzień zapla­no­wa­li­śmy dla was coś eks­tra, jed­nak wynik­nę­ły przej­ścio­we pro­ble­my, przez któ­re pre­mie­ra spe­cjal­ne­go pod­ca­stu prze­su­nę­ła się o kil­ka dni. Poin­for­mo­wa­ni o tym fak­cie dali­ście wyraź­ny sygnał, że sko­ro mamy pią­tek, to musi poja­wić się też nowe Radio SK, a my nie pozo­sta­wia­my takich próśb bez odpo­wie­dzi. W 379. odcin­ku Radio SK zapra­sza­my na audy­cję, któ­ra tak napraw­dę zapo­cząt­ko­wa­ła falę nagrań z ostat­nie­go pół­ro­cza. Gdy w mar­cu zamknię­to nas w domach z powo­du pan­de­mii, stwier­dzi­łem, że prze­rwa w Radiu SK zbyt moc­no się wydłu­ża i że nagram sobie coś krót­kie­go, ot tak na roz­ruch. Jak się póź­niej oka­za­ło, nagra­nie to dało mi potęż­ne­go kopa i dzię­ki nie­mu pod­ca­sto­wo-kin­go­wa maszy­na ruszy­ła peł­ną parą. Ono samo prze­le­ża­ło nato­miast w szu­fla­dzie aż 6 mie­się­cy, cze­ka­jąc na swo­ją kolej. Cze­ka­jąc na ten wła­śnie pią­tek. A o czym trak­tu­je? Dowie­cie się z nie­go, jak wypa­da powrót po latach do histo­rii pele­ry­ny dają­cej swe­mu wła­ści­cie­lo­wi super­mo­ce. Co cie­ka­we, we wstę­pie prze­pra­szam za duże natę­że­nie Joego Hil­la w Radiu SK, co po 6 mie­sią­cach nadal pozo­sta­je aktu­al­ne 🙂 Miłe­go odsłuchu!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.