Baywatch: Słoneczny patrol

Ratow­nik Mitch Buchan­non rekru­tu­je do sło­necz­ne­go patro­lu kil­ko­ro nowych człon­ków. Wkrót­ce zespół odkry­wa, że miej­sco­wa pla­ża jest miej­scem han­dlu nar­ko­ty­ka­mi.

Jak „Bay­watch: Sło­necz­ny patrol” prze­twa­rza ele­men­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne dla seria­lu? Czy Dway­ne „The Rock” John­son god­nie zastą­pił Davi­da Has­sel­hof­fa w roli Mit­cha? Ile żar­tów z dotych­cza­so­wej karie­ry Zaca Efro­na uda­ło się upchać w jeden film? W jaki spo­sób twór­cy pogry­wa­ją sobie z ocze­ki­wań widza? Za co poko­cha­łem rolę Jona Bas­sa? Czy napraw­dę wszy­scy jeste­śmy zato­ką? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.