The Flash

Pra­cu­ją­cy dla poli­cji Cen­tral City nauko­wiec Bar­ry Allen (John Wesley Shipp) pod­czas burzy zosta­je pora­żo­ny pio­ru­nem i wysta­wio­ny na dzia­ła­nie róż­nych che­micz­nych sub­stan­cji. Zda­rze­nie to spra­wia, iż zysku­je on nad­przy­ro­dzo­ne moce, w tym zdol­ność poru­sza­nia się z nad­ludz­ką pręd­ko­ścią. Opa­no­wa­ne przez gang moto­cy­kli­stów mia­sto potrze­bu­je super­bo­ha­te­ra, któ­ry roz­pra­wi się ze zło­czyń­ca­mi. Bar­ry przy­bie­ra więc imię Flash, zakła­da spe­cjal­ny strój i rusza do walki.

O począt­kach seria­lo­we­go Fla­sha z lat 1990–1991 opo­wia­da Szymas.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.